Disclaimer

Tyto stránky provozuje a vlastní AWL-Techniek B.V., dále jen AWL-TECHNIEK.

Používání této webové stránky

Informace jenž je k dispozici na této stránce není určena pro rozšiřování nebo použití osobám nebo subjektům v legislativách nebo zemi, kde by dané rozšiřování nebo použití bylo v rozporu se zákony nebo pravidly nebo kde by poskytovatel služby, dostupný prostřednictvím této webové stránky a jejích přidružených stran se mohl stát předmětem právních požadavků v těchto legislativách či zemích.

Žádná záruka

AWL-TECHNIEK v žádném případě nezaručuje přesnost, platnost, včasnost, úplnost nebo dostupnost veškerých získaných nebo sestavených informací na této webové stránce. Všechny informace uvedené na těchto webových stránkách nabízíme fakticky a jsou určeny pouze pro informační účely, podléhajíc možným změnám bez předchozího upozornění. Používání této webové stránky a obsažené nebo vytěžené informace je na vlastní odpovědnost. AWL TECHNIEK nenese žádnou odpovědnost vyplývající z takového použití.

Není reprezentativní

Veškeré názory, připomínky a informace všech osob, uvedené nebo šířené touto webovou stránkou nelze považovat za potvrzené nebo odsouhlasené AWL-TECHNIEK nebo jako vyjádření názoru či záměru AWL-TECHNIEK. AWL-TECHNIEK výslovně prohlašuje, že pokud jakákoliv osoba vyjádří své názory nebo komentáře nebo poskytne rady a informace politického, sociálního, hospodářského nebo obchodního charakteru nebo týkající se investic či hanobící nějakou osobu na této webové stránce a AWL-TECHNIEK poškodí, pak si AWL-TECHNIEK vyhrazuje veškerá práva se snažit dosáhnout následných odškodnění a / nebo jiných právních opatření.

Omezení odpovědnosti

Akcionáři, ředitelé nebo zaměstnanci AWL-TECHNIEK nenesou žádnou odpovědnost za škody jakékoliv povahy, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, důsledkové či náhodné vzniklé přístupem či užíváním, nebo nemožností přístupu či použití těchto webových stránek a jakékoli jiné webové stránky nebo stránek s touto stránkou spojených, včetně (neomezené) škody způsobené jednáním nebo opomenutím třetí strany, a to i v případě, že zaměstnanec AWL-TECHNIEK byl o této možnosti informován.

Užívání odkazů

Pokud tuto webovou stránku opustíte prostřednictvím hypertextového odkaz na stránce, pak se předpokládá, že jste webovou stránku opustili. Pokud si prohlížíte obsah webové stránky, který není poskytován AWL-TECHNIEK, činíte tak na vlastní odpovědnost. AWL-TECHNIEK není odpovědný za žádné škody nebo ztráty způsobené opožděním, vadami nebo opomenutími, která se mohou vyskytovat ve službách, informacích, obsahu nebo ve všem ostatním, co je nabízeno nebo získáno prostřednictvím dalších podobných webových stránek. AWL-TECHNIEK neposkytuje žádné záruky ani prohlášení a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv elektronický obsah poskytovaný třetími stranami.

Autorská práva

Informace na těchto stránkách se bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AWL-TECHNIEK nesmí reprodukovat, rozšiřovat nebo publikovat v žádných médiích, ať je účel jakýkoliv. Pokud stahujete informace nebo software z této webové stránky, pak souhlasíte s tím, že tato kopie slouží pouze pro osobní, nekomerční použití, a že ji nebudete dále kopírovat a / nebo že zde informace chráněné autorskými právy nebo jiné údaje, které tuto informaci o autorských právech neodstraníte nebo ji necháte čitelnou. Každá kopie musí obsahovat také upozornění na autorská práva „AWL-Techniek“.

Rozhodné právo

Zde uvedené podmínky a ustanovení musí být vyloženy v souladu s nizozemskou legislativou bez ohledu na případné kolizní pravidla nizozemského mezinárodního soukromého práva. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo vzniklé v souvislosti s ním a případné následné dohody budou předloženy příslušnému soudu v soudní oblasti Apeldoorn.