Disclaimer

Gebruik van deze website

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van AWL-Techniek B.V, hierna te noemen als AWL.

De informatie beschikbaar op deze website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen waar distributie of gebruik in strijd zijn met de wet- of regelgeving of waar de aanbieder van de dienst beschikbaar via deze website en haar geaffilieerde partijen onderworpen zouden kunnen worden aan wettelijke eisen binnen dergelijke rechtsgebieden of landen.

Geen garantie

AWL garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, validiteit, tijdigheid, volledigheid of beschikbaarheid van alle verkregen of samengestelde informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt aangeboden in de feitelijke staat, is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. AWL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Niet representatief

Alle opinies, commentaren of informatie van alle personen die worden gegeven op of gedistribueerd via deze website kunnen niet worden gezien als bekrachtigd of overeengekomen door AWL of als een uiting van AWL’s mening of intentie. AWL verklaart expliciet dat als een persoon opinies of commentaren geeft of advies en informatie aanbiedt met een politiek, sociaal, economisch of zakelijk karakter of gerelateerd aan investeringen, of een persoon belastert op deze website en schade toebrengt aan AWL, AWL zich alle recht voorbehoudt een schadevergoeding en/of andere juridische maatregelen na te streven.

Beperking van aansprakelijkheid

Op geen enkele wijze zullen AWL of haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect, bijzonder, gevolgschade of incidentele schade, voortvloeiend uit toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van, deze websites en alle andere websites of pagina’s gekoppeld aan deze website, inclusief (zonder beperkingen) schade als gevolg van het handelen of nalatigheid van een derde partij, zelfs als een werknemer van AWL op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daartoe.

Gebruik van links

Mocht u deze website verlaten via een hyperlink op de site, dan wordt aangenomen dat u deze website hebt verlaten. Als u content bekijkt van een website die niet wordt geleverd door AWL, dan doet u dit op eigen risico. AWL is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door vertragingen, gebreken of nalatigheden die kunnen bestaan in de diensten, informatie, inhoud of al het andere aangeboden door of verkregen via dergelijke andere websites. AWL geeft geen garanties of verklaringen voor, en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor, alle elektronische content geleverd door derden.

Copyright

De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AWL.

Downloadt u informatie of software van deze website, dan gaat u ermee akkoord dat een dergelijke kopie alleen is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, dat u dit niet zal kopiëren en/of dat u copyrightinformatie of andere verklaringen die deze informatie bevatten niet zal verwijderen of onleesbaar zal maken en dat elke kopie de copyright “AWL” bevat.

Toepasselijk recht

De hierin omschreven voorwaarden en bepalingen zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, los van alle collisieregels onder Nederlands internationaal privaatrecht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze disclaimer en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Apeldoorn.