Corporate Governance

Commissarissen en directie van AWL onderschrijven in het algemeen de principes voor goed ondernemingsbestuur zoals opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Daarbij staat centraal dat de onderneming, bestuurders en toezichthouders zich dienen te richten op een lange termijn gerichte continuïteit en maximalisering van het nut voor alle bij de onderneming betrokken partijen. Een heldere en open communicatie levert hieraan een positieve bijdrage. AWL heeft op gedegen en afgewogen wijze een nadere invulling gegeven aan de Code, rekening houdend met de schaal van de activiteiten waarin zij opereert.

Het Corporate Governance-beleid, inclusief de daarbij behorende relevante reglementen en rapporten, wordt periodiek getoetst en geëvalueerd. In onderstaande tabel is een verwijzing naar de Code of Conduct, profiel van de Raad van Commissarissen en klokkenluidersregeling opgenomen alsmede de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Downloads

Afwijkingen van de Nederlandse Corporate Goverance Code

AWL past alle bepalingen toe, met uitzondering van de volgende afwijkingen van de best practice-bepalingen van deze Code:

  • 2.2: AWL is van mening dat ervaring en kennis van de onderneming een belangrijke basis zijn voor het functioneren van zijn commissarissen en bepalend dienen te zijn voor de zittingsduur. Er geldt geen maximale zittingsduur voor commissarissen. Telkens na een zittingsduur kan een commissaris, na een zorgvuldige overweging, worden herbenoemd voor een nieuwe periode.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van A.W.L.-Techniek Holding B.V. bestaat uit:

De heer M.H. (Marc) Hendrikse (voorzitter)
Geboortejaar : 1960
Jaar van aantrede : 2016
Einde huidige termijn : 31 maart 2024
Huidige functie : Executive Chairman Holland High Tech
Nevenfuncties : zie LinkedIn

De heer F.J.H. (François) Carstens
Geboortejaar : 1959
Jaar van aantrede : 2011
Einde huidige termijn : 30 juni 2023
Huidige functie : Partner/co-owner Mesa family business consultancy
Nevenfuncties : zie LinkedIn